Adatkezelési tájékoztató

adatkezelesA MonLife Co. Bt. adatai:

 • Cégnév:    MonLife Company Bt.
 • Székhelyének címe:  8800 Nagykanizsa, Magyar u. 29.
 • Képviseletre jogosult (ügyvezető) neve: Beke Judit
 • Adószáma: 25327838-1-20    
 • Cégbírósági bejegyzés száma: 20-06-039871

A MonLife Company. Bt., mint a www.monlife.hu  üzemeltetője mint adatkezelő a jelen nyilatkozatban tájékoztatja arról, hogy a MonLife Company. Bt  miként használja fel és védi az Ön személyes adatait.

Vonatkozó jogszabályok

 • Alaptörvény,
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
 • 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről (Bit.),
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.),
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.),
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
 • szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.),
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

A MonLife Company. Bt mint adatkezelő a fenti jogszabályok, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok alapján az alábbiak szerint állapítja meg adatkezelési tájékoztatóját.

I. A MonLife Company Bt. által kezelt személyes adatok

1. A KEZELT ADATOK KÖRE

Személyes adat:bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható (Infotv.).

Biztosítási titok minden olyan – minősített adatot nem tartalmazó –, a MonLife Company. Bt rendelkezésére álló adat, amely a MonLife Company. Bt egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására, vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik (Bit).

Ügyfél az a természetes, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely vonatkozó szerződésből származó jogokkal rendelkezik, illetve kötelezettségek terhelik.

A titoktartási kötelezettség e személyek titoknak minősülő adataira terjed ki.

A biztosítási titoknak minősülő adatok köre az ügyfél:
a) vagyoni helyzete,
b) gazdálkodásával kapcsolatos adatai (gazdálkodó szervezetek esetén például azok mérlegadatai, az, hogy nyereséges vagy veszteséges volt-e, likviditás, vásárolt-e vagyoni eszközöket stb.)
c) biztosítási szerződéseire vonatkozó adatok:
Ebben a körben biztosítási titok minden olyan adat, amely az ajánlatban, a kötvényben, illetve az egyedi szerződésben, annak záradékában a szerződésre vonatkozó egyedi adatként szerepel, így különösen: a biztosítási összeg, a biztosítási szerződés tartama, a biztosítási díj, a biztosítás tárgyának kockázati viszonyai, a szerződés léte, létrejöttének, illetve megszűnésének ténye és időpontja, a szerződés alapján teljesített szolgáltatás és a kártérítés elutasítása, jogvita.
Ezen adatok mind a fennálló, mind pedig a már megszűnt biztosítási szerződések esetén biztosítási titoknak minősülnek.

Nem minősül biztosítási titoknak a biztosítási szerződés általános feltételei, de maga a biztosítási szerződés fennállása már a biztosítási titok része.

MonLife Company. Bt által kezelt adatok a fentieken túl a honlap látogatása során a következők: látogatások pontos időpontja, a megtekintett oldal címe, IP cím.
Az adatkezelési tájékoztató  ezen két adatkör vonatkozásában készült!

A MonLife Company. Bt személyes adatokra vonatkozó adatkezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Személyes adat elsődlegesen akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett – önkéntesen, megfelelő tájékoztatást követően, határozottan, félreérthetetlenül – hozzájárul. A hozzájárulás megadható szóban, írásban vagy ráutaló magatartással, de a hallgatás itt nem beleegyezés. Különleges adat kezelése esetén kizárólag írásban lehet az adatkezeléshez hozzájárulni.

A MonLife Company. Bt jogosult kezelni a vonatkozó szerződések biztosítottjának, kedvezményezettjének és károsultjának személyes adatait, valamint a vonatkozó szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával és a szolgáltatással összefüggő, a törvényben rögzített adatokat.
Az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése értelmében a biztosító az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
A MonLife Company. Bt-nek az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Eker. tv.-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3. Adatkezelés időtartama: A MonLife Company. Bt a személyes adatokat a vonatkozó jogviszony fennállásának idején, továbbá azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a vonatkozó jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, az ott meghatározott körben, a hozzájárulás visszavonását követően is jogosult a személyes adatok kezelésére.
Az adatkezelési időtartam megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok törlésre kerülnek.

4. Adatkezelés célja: a honlap látogatása során a MonLife Company. Bt a szolgáltatás teljesebbé tétele, működtetése érdekében kizárólag szolgáltatásai fejlesztéséhez, továbbá statisztika készítéséhez használja fel.

5. A MonLife Company. Bt a tudomására jutott adatokat kezeli, azokat harmadik személy számára – a hatályos törvényekben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Adatfeldolgozás: Ha az adatokat az adatkezelő MonLife Company. Bt dolgozza fel.
Adattovábbítás:az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

6. MonLife Company. Bt által kezelt adatok érintettjeinek jogai és érvényesítésük

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (annak módjáról), valamint kérheti adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatfelvétel során jelzett módon, illetve a MonLife Company. Bt ügyfélszolgálatán. Adatok helyesbítése illetve törlése esetén a MonLife Company. Bt értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akik részére az adatokat korábban adatkezelés / adatfeldolgozás céljából továbbították.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A MonLife Company. Bt a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha a MonLife Company. Bt az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
A MonLife Company. Bt az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította (Infotv. 21. §).

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő MonLife Company. Bt ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a MonLife Company. Bt köteles bizonyítani (Infotv. 22. §).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, arra a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt nem kell alkalmazni.
A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • web: http://naih.hu

Viselkedésalapú reklámok (ún. cookie-k) kezelése a honlapunkon

Tájékoztatjuk, hogy a MonLife Company. Bt által üzemeltetett honlap nem használ külön cookie-kat.

Adatbiztonság

A MonLife Company. Bt az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A MonLife Company. Bt megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A MonLife Company. Bt továbbá az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít az ügyfelei adatainak biztosítására.

Amennyiben adatkezelésével kapcsolatban problémája merül fel, kérjük forduljon Nagykanizsai Központi Irodánkhoz bizalommal!